ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿੱਦ ਹੈ , ਮਨਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ!

1.4k view | 1 month ago